Ìì½òÖÇÄܼҾÓ,Ìì½òÖÇÄܼÒÍ¥¹ã²¥,Ìì½ò¼ÒÍ¥ÖÇÄܱ³¾°ÒôÀÖ,Ìì½ò¼ÒÍ¥±³¾°ÒôÀÖ,Ó°ÒôÆ÷²Ä,ͶӰÆ÷²Ä,Ìì½òÃÔÄãÒôÏì,Ìì½ò¸ßµµÒôÏì,Ìì½ò¸ßµµ¼ÒÍ¥Ó°Ôº,»ÝÍþ,»ÝÍþרҵÒôÏì,HIVI,HIVIרҵÒôÏìJVC,JBLרҵÒôÏì,Ìì½òÒôÏìרÂô.com, 86-022-81501975, Ìì½òÒôÏìÍø, 86-13802174064, Ìì½òöÎÖ ® Éù, 86-022-26623951,[email protected], Ìì½òÊкӱ±ÇøÌìÌ © ⠷дó±¾ÓªµçÆ÷³Ç218ºÅ, http://tjxzs.com.cn , II ½ òÒôÏì × Ü'úÀí, II ½ òöÎÖ ® ÉùμçÆ ÷ ÏúÊÛÖÐÐÄ, tjxzs.com.cn
, II ½ òÒôÏì × ° Âôμê, II ½ òÒôÏìÎ ¬ DTH, II ½ òÒôÏì ¹ ³ ¤ Ì
II ½ òÒôÏì × âÁÞ, II ½ òÒôÏì ³ C II ½ òÒôÏì »· o ° http://www.tjxzs.com.cn/
II ½ òÒôÏì × ° AO II ½ òÒôÏì, II ½ ò × ° ÒμÒôÏì
Ìì½òÒôÏì × ¨Âô £ ¬
Ìì½òöÎÖ ® ÉùÊÇÒ» ¸ö´ÓÊÂ × ¨ÒµÒôÏì £ ¬Îę̀µÆ¹â £ ¬¹ «¹²¹ã² ¥ ¼ ° ±³¾ ° ÒôÀÖϵͳ £ ¬¼ÒÍ ¥ ÖÇÄܹ㲠¥ £ ¬ÃñÓüÒÍ ¥ Ó ° Ôº £ ¬ÃñÓÃÒôÏì £ ¬ÓÐÔ´ÒôÏì £ ¬VODϵͳÉè¼Æ £ ¬ ° ² × ° £ ¬µ÷ÊÔ × ÉѯÓëÊµÊ © ¡ £ Ìì½òöÎÖ ® Éù, Ìì½òÒôÏì × ¨Âô

ÀúÊ±Ê ® ¼¸ÄêµÄ¼èÐÁÆ´² «£ ¬Ìì½òöÎÖ ® Éù· ¢ Õ¹³ÉΪÑо¿£ ¬Éè¼Æ £ ¬ × Éѯ £ ¬ÊµÊ © ÓÚÒ» ÌåµÄ´óÐÍÓ ° Òôϵͳ ÖÐÐÄ £ ¬Ìì½òöÎÖ ® Éù² ¢ ³ÉΪ¶àÃûÆ·µÄ» ª±±µØÇø´úÀíÉÌ £ ¬Ìì½òÒôÏì × ¨Âô ÌØÔ¼¾ * ÏúÉÌ¡ £ ÓµÓкܶàÃ÷ÐÇÆ·ÅÆ¡£Ìì½òÒôÏ죬Ìì½òÒôÏìרÂô£¬ÒôÏ죬ÒôÏìרÂô£¬Ìì½òÒôÏìרÂô.com£¬Ð´ó±¾ÓªµçÆ÷³Ç

II ½ òÒôÏì × ° AO | II ½ òöÎÖ ® EU uA ¿Ú º Å , II ½ òÒôÏì × ° Ao. http://tjxzs.com.cn/ ÒôÏìרÂô.ÉϺ£ÒôÏìרÂô,ÑÅ ÒòΪÕâÐ © ÀíÄî, ¾ * Ñé.³É¾ÍÁËÌì½òöÎÖ ® Éù½ñÌìµÄÊÂÒµ, Öý¾ÍÁËÌì½òöÎÖ ® Éù × ¨Òµ, Õæ³ÏµÄÌì½òÒôÏìרÂô.ÌìµÀÒôÏì, ÑÅÀ¼ÊËÒôÏ챨¼Û, ° ÙÍþÒôÏì, PIVI × ¨ÒµÒôÏì, HIVI,» ÝÍþÖÚ¶àÆ·ÅÆÖÊÁ¿ÊÇÌì½òÒôÏìרÂô.comÀµÒÔÉú´æ·¢Õ¹×³´óµÄ»ùʯ.¿Æ¼¼´´ÐÂ,×ßÔÚÒôÏä ÒôÏì¼¼ÊõµÄÇ ° ¶ËÊÇÌì½òöÎÖ ® ÉùµçÆ÷ÏúÊÛÖÐÐĵÄÂö² «. http://tjxzs.com.cn/ÒôÏì × ¨Âô,, ° ÙÀö ° É, Ìì½ò × ¨ÒµÒôÌì½òöÎÖ ® Éù» ý¼ «, ¾ * ³ £ ÓÃSKYPEÓë¹úÄÚÍâÖªÃû × ¨¼Ò ѧÕß½øÐÐ × îÁìÏȵĻ ùʯ½» Á÷, ºÍÒµÎñºÏ × ÷, ³Ð ° ̵ÄÍâ × ÊÆóÒµÒôÏ칤³Ì, ¾Æ ° ÉÒôÏìÊÓÌý, Îę̀µÆ¹âÒôÏ칤³Ì¶¼µÃµ½ÁË × ¨ÒµÈËÊ¿µÄÈÏ¿É. ± £ Ö¤ÔÚÿ¸öϸ½Ú¶¼Éè¼ÆµÄ¿Æѧ, ºÏÀí, ¾ * µä, ÍêÃÀ.II ½ òöÎÖ ® EU »¹ μÃμ ½ AE II ½ òÎÀÊÓμÄ ² E · A ÏêÇéÇë ¿'¹ ØÓÚöÎÖ ® EuII ½ òÒôÏìμÆ ¹ ¹ ³ ¤ Ì,

II ½ òÒôÏìÐÂÎÅ II ½ òÒôÏì × ° ÂôÐÂÎÅ II ½ òÒôÏì × ° Âô.comÍÆ ¼ OA ¬ ½ Ó
II ½ òÒôÏìÄÚÈÝ II ½ òÒôÏì × ° ÂôÄÚÈÝ II ½ òÒôÏì × ° Âô.comÓÑÇéÁ '½ Ó
II ½ òÒôÏì × EN ¶ II ½ òÒôÏì × ° × AO EN ¶ II ½ òÒôÏì × ° Âô.com ¹ ø æÕÐÉÌ
II ½ òÒôÏìÐÅÏ ¢ II ½ òÒôÏì × ° Aodai ¢ II ½ òÒôÏì × ° Âô.com ¸ UDA ¿ìμÝ
II ½ òÒôÏìÍÆ ¼ Ö II ½ òÒôÏì × ° ÂôÍÆ ¼ Ö II ½ òÒôÏì × ° Âô.com ¼ ¼ EO ½ »A ÷
II ½ òÒôÏì × ° ia II ½ òÒôÏì × ° AO × ° ia II ½ òÒôÏì × ° Âô.comÊÛÇ ° ² ß »®
II ½ òÒôÏìÈÈμã II ½ òÒôÏì × ° ÂôÈÈμã II ½ òÒôÏì × ° Âô.comÊÛ º ó × de ·
II ½ òÒôÏì ½ EEU II ½ òÒôÏì × ° AO ½ EEU II ½ òÒôÏì × ° Âô.comÃâ · N ¿'IO ³ ¡

ÓÑÇéÁ¬½Ó
II ½ òöÎÖ ® EU £ ¬ II ½ òÒôÏì × ° AOA ¬ ½ Ó
> Mehr Informationen: 69 http://tjxzs.com.cnå ¤ © æ '¥ EY ³ å "ä ¸" å - 19