Ìì½òÖÇÄܼҾÓ,ìì½òÖÇÄܼÒÍ¥¹ã²¥,ìì½ò¼ÒÍ¥ÖÇÄܱ³¾°ÒôÀÖ,ìì½ò¼ÒÍ¥±³¾°ÒôÀÖ,Ó°ÒôÆ÷²Ä,ͶӰÆ÷²Ä,ìì½òÃÔÄãÒôÏì,ìì½ò¸ßµµÒôÏì,ìì½ò¸ßµµ¼ÒÍ¥Ó°Ôº,»ÝÍþ,»ÝÍþרҵÒôÏì,HIVI,HIVIרҵÒôÏìJVC,JBLרҵÒôÏì,ìì½òÒôÏìרÂô.com, 86-022-81501975, Ìì½òÒôÏìÍø, 86-13802174064, Ìì½òöÎÖ ® Éù, 86-022-26623951,[email protected], Ìì½òÊкӱ±ÇøÌìÌ © ⠷дó±¾ÓªµçÆ÷³Ç218ºÅ, http://tjxzs.com.cn , II ½ òÒôÏì × Ü'úÀí, II ½ òöÎÖ ® ÉùμçÆ ÷ ÏúÊÛÖÐÐÄ, tjxzs.com.cn
, II ½ òÒôÏì × ¨ Âôμê, II ½ òÒôÏìÎ ¬ DTH, II ½ òÒôÏì ¹ ³ ¤ Ì
II ½ òÒôÏì × âÁÞ, II ½ òÒôÏì ³ C, punto ½ òÒôÏì »• P • http://www.tjxzs.com.cn/
II ½ òÒôÏì × ¨ AO, II ½ òÒôÏì, II ½ ò × ¨ ÒμÒôÏì
Ìì½òÒôÏì × ¨Âô£ ¬
Ìì½òöÎÖ ® ÉùÊÇÒ» ¸ö´ÓÊÂ × ¨ÒµÒôÏì£ ¬Îę̀µÆ¹â£ ¬¹ «¹²¹ã² ¥ ¼ ° ±³¾ ° ÒôÀÖϵͳ£ ¬¼ÒÍ ¥ ÖÇÄܹ㲠¥£ ¬ÃñÓüÒÍ ¥ Ó ° Ôº£ ¬ÃñÓÃÒôÏì£ ¬ÓÐÔ´ÒôÏì£ ¬VODϵͳÉè¼Æ£ ¬ ² ° °£ ¬µ÷ÊÔ × ÉѯÓëÊµÊ © ¡£ Ìì½òöÎÖ ® Éù, Ìì½òÒôÏì × ¨Âô

ÀúÊ±Ê ® ¼¸ÄêµÄ¼èÐÁÆ´² «£ ¬Ìì½òöÎÖ ® Éù· ¢ Õ¹³ÉΪÑо¿£ ¬Éè¼Æ£ ¬ × Éѯ£ ¬ÊµÊ © ÓÚÒ» ÌåµÄ´óÐÍÓ ° Òôϵͳ ÖÐÐÄ£ ¬Ìì½òöÎÖ ® Éù² ¢ ³ÉΪ¶àÃûÆ·µÄ» ª±±µØÇø´úÀíÉÌ£ ¬Ìì½òÒôÏì × ¨Âô ÌØÔ¼¾ * ÏúÉÌ¡£ ÓµÓкܶàÃ÷ÐÇÆ·ÅÆ¡£ìì½òÒôÏ죬ìì½òÒôÏìרÂô£¬ÒôÏ죬ÒôÏìרÂô£¬ìì½òÒôÏìרÂô.com£¬Ð´ó±¾ÓªµçÆ÷³Ç

II ½ òÒôÏì × ¨ AO | II ½ òöÎÖ ® UE μÄ ¿Ú º Å , II ½ òÒôÏì × ¨ AO. http://tjxzs.com.cn/ ÒôÏìרÂô.ÉϺ£ÒôÏìרÂô,ÑÅ ÒòΪÕâÐ © ÀíÄî, ¾ * Éù½ñÌìµÄÊÂÒµ Ñé.³É¾ÍÁËÌì½òöÎÖ ®, Öý¾ÍÁËÌì½òöÎÖ ® Éù × ¨Òµ, Õæ³ÏµÄÌì½òÒôÏìרÂô.ÌìµÀÒôÏì, ÑÅÀ¼ÊËÒôÏ챨¼Û, ÙÍþÒôÏì, PIVI × ¨ÒµÒôÏì, HIVI, °» ÝÍþÖÚ¶àÆ·ÅÆÖÊÁ¿ÊÇÌì½òÒôÏìרÂô.comÀµÒÔÉú´æ·¢Õ¹×³´óµÄ»ùʯ.¿Æ¼¼´´ÐÂ,×ßÔÚÒôÏä ÒôÏì¼¼ÊõµÄÇ ° ¶ËÊÇÌì½òöÎÖ ® ÉùµçÆ÷ÏúÊÛÖÐÐĵÄÂö² «. http://tjxzs.com.cn/ÒôÏì × ¨Âô, ° ÙÀö ° É, Ìì½ò × ¨ÒµÒôÌì½òöÎÖ ® Éù» ý¼ «,£ ¾ * ³ ÓÃSKYPEÓë¹úÄÚÍâÖªÃû × ¨¼Ò ѧÕß½øÐÐ × îÁìÏȵĻ ùʯ½» Á÷, ºÍÒµÎñºÏ ÷ ×, ³Ð ° ìµÄÍâ × ÊÆóÒµÒôÏ칤³Ì, ¾Æ ° ÉÒôÏìÊÓÌý, Îę̀µÆ¹âÒôÏ칤³Ì¶¼µÃµ½ÁË × ¨ÒµÈËÊ¿µÄÈÏ¿É. ±£ Ö¤ÔÚÿ¸öϸ½Ú¶¼Éè¼ÆµÄ¿Æѧ, ºÏÀí, ¾ * µä, ÍêÃÀ.II ½ òöÎÖ ® UE »¹ μÃμ ½ AE II ½ òÎÀÊÓμÄ ² à E · ÏêÇéÇë ¿'¹ ØÓÚöÎÖ ® ÉùÌì ½ òÒôÏìμÆ ¹ â ¤ ¹ ³ Ì,

II ½ òÒôÏìÐÂÎÅ II ½ òÒôÏì × ¨ ÂôÐÂÎÅ II ½ òÒôÏì × ¨ Âô.comÍÆ ¼ OA ¬ ½ Ó
II ½ òÒôÏìÄÚÈÝ II ½ òÒôÏì × ¨ ÂôÄÚÈÝ II ½ òÒôÏì × ¨ Âô.comÓÑÇéÁ '½ Ó
II ½ òÒôÏì × IT ¶ II ½ òÒôÏì × ¨ AO × IT ¶ II ½ òÒôÏì × ¨ Âô.com ¹ Ã ¸ æÕÐÉÌ
II ½ òÒôÏìÐÅÏ ¢ II ½ òÒôÏì × ¨ ÂôÐÅÏ ¢ II ½ òÒôÏì × ¨ Âô.com ¸ UDA ¿ìμÝ
II ½ òÒôÏìÍÆ ¼ ö II ½ òÒôÏì × ¨ ÂôÍÆ ¼ ö II ½ òÒôÏì × ¨ Âô.com ¼ ¼ EO ½ »A ÷
II ½ òÒôÏì × ¨ ia II ½ òÒôÏì AO × × ¨ ¨ ia II ½ òÒôÏì × ¨ Âô.comÊÛÇ ° ß ² »®
II ½ òÒôÏìÈÈμã II ½ òÒôÏì × ¨ ÂôÈÈμã II ½ òÒôÏì × ¨ Âô.comÊÛ º ó × en ·
II òÒôÏì ½ ½ ½ EEU II òÒôÏì × ¨ AO ½ EEU II ½ òÒôÏì × ¨ Âô.comÃâ · N ¿'IO ³ ¡

ÓÑÇéÁ¬½Ó
II ½ òöÎÖ ® UE £ ¬ II ½ òÒôÏì × AoA ¨ ¬ ½ Ó
> Vedi di più: 69 http://tjxzs.com.cnå ¤ © å 'Ey ¥ ³ å "ä ¸" å - 19